INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. przez elektroniczną skrzynkę podawczą (/UODO/SkrytkaESP) dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 2. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.gov.pl; zwme@uodo.gov.pl
 4. telefonicznie – sekretariat Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji pod numerem telefonu (22) 531 04 40.

Inspektor ochrony danych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w następujący sposób:

 1. przez elektroniczną skrzynkę podawczą (/UODO/SkrytkaESP) dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 2. poprzez e-mail: iod@uodo.gov.pl,
 3. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją założeń projektu T4DATA [współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Prawa, Równość i Obywatelstwo (2014-2020)], w celu umożliwienia zarejestrowanym użytkownikom platformy dostępu do materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla inspektorów ochrony danych, aby podnosić ich kwalifikacje zawodowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Dane osobowe, w zakresie login, imię, nazwisko, stanowisko, adres  e-mail, płeć, przedział wiekowy, profil zawodowy, ocena prezentowanego materiału oraz wyniki testu wiedzy będą przetwarzane również w celach statystycznych, do przygotowania sprawozdania dla Komisji Europejskiej z realizacji projektu T4DATA.

Odbiorcy danych

Państwa dane nie będą udostępniane nikomu za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich pozyskania przepisami prawa w związku z toczącym się postępowaniem.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, tj. co najmniej przez 5 lat w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji projektowej. Następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe zarejestrowanie się do serwisu.


Ostatnia modyfikacja: Thursday, 5 September 2019, 11:39 AM